S A I S O N  2022 / 2023  

 

Ab den 13. September 2022 fänkt nees den Training un. 
Trainéiert gëtt am Reemerhoof zu Rouspert (2, rue du Barrage, 6581 Rosport)
 
KANNERTURNEN - 17.09.2022 - 10.00-11.00 Auer 
MINIS - 13.09.2022 - 15.30-17.30 Auer
ESPOIRS - 13.09.2022 - 17.30-19.30 Auer 
ADULTES 13.09.2022 - 19.00-21.00 Auer 
 
Fir eng Neiaschreiwung oder Schnuppercours fellt w.e.g. de Formulaire aus. 
 
 

Fir eng Neiaschreiwung oder Schnuppercours fellt w.e.g. de Formulaire aus.

COTISATION / MITGLIEDSBEITRAG 2022-2023

 
KANNERTURNEN 
1x semaine / Woch  = 110 € 
 
MINIS / ESPOIRS / ADULTES
1x semaine / Woch =  145 € 
2x semaine / Woch =  190 €